Reflexia nad petíciou Iron Maiden, nie ste tu vítaní!

22.08.2013 22:50

1Prišli na druhý breh mora do gerazského kraja. 2Len čo vystúpil z lode, vyšiel z hrobov oproti nemu človek posadnutý nečistým duchom. 3Býval v hroboch a nik ho už nemohol zviazať ani reťazami. 4Lebo často ho sputnali okovami a reťazami, ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal; nik ho nevládal skrotiť. 5A stále, v noci i vo dne bol v hroboch a na vrchoch, kričal a tĺkol sa kameňmi. 6Keď v diaľke zbadal Ježiša, pribehol, poklonil sa mu 7a skríkol veľkým hlasom: "Čo ťa do mňa, Ježiš, syn najvyššieho Boha?! Zaprisahám ťa na Boha, nemuč ma!" 8Lebo Ježiš mu povedal: "Nečistý duch, vyjdi z tohoto človeka!" 9A spýtal sa ho: "Ako sa voláš?" Odpovedal mu: "Volám sa pluk, lebo je nás mnoho." 10A veľmi ho prosil, aby ich nevyháňal z toho kraja. 11Na úpätí vrchu sa tam pásla veľká črieda svíň. 12Preto ho prosili: "Pošli nás do svíň, nech vojdeme do nich." 13On im to dovolil. Nečistí duchovia teda vyšli a vošli do svíň. A črieda - okolo dvetisíc kusov - sa náramne prudko hnala dolu svahom do mora a v mori sa potopila. 14Pastieri ušli a rozhlásili to v meste a po osadách. A ľudia vyšli pozrieť sa; čo sa stalo. 15Prišli k Ježišovi a videli toho, ktorého trápil zlý duch, toho, čo bol posadnutý plukom, ako sedí oblečený a je pri zdravom rozume, a schytila ich hrôza. 16Očití svedkovia im rozpovedali, čo sa stalo s tým, čo bol posadnutý zlým duchom, a so sviňami. 17A začali ho prosiť, aby odišiel z ich kraja. 18Keď Ježiš nastupoval na loď, prosil ho ten, ktorého predtým trápil zlý duch, aby smel zostať s ním. 19On mu to nedovolil, ale mu povedal: "Choď domov k svojim a zvestuj im, aké veľké veci ti urobil Pán a ako sa nad tebou zmiloval." 20On odišiel a začal v Dekapole rozhlasovať, aké veľké veci mu urobil Ježiš. A všetci sa čudovali. (Mk 5, 1-20)


Priznám sa, že táto časť evenjelia mi nikdy priveľmi nedávala zmysel. Vždy som si ticho kládol otázku, prečo len Pán poslal toho ducha do tých svíň a vyhovel jeho prosbe. Dívajúc sa na poslednú epizódu boja proti vystúpeniu skupiny Iron Maiden, niečo ma predsalen napadlo.


Keď sme spustili petíciu - dá sa povedať, že to bolo tesne pred koncertom skupiny - celkom nečakane sa začala rýchlo šíriť po internete, spôsobila rozruch, ktorý som ani ja sám nečakal. Väčšina prvých komentárov s posmechom veštila petícií maximálne 20 podpisov.  Ale zrazu začala narastať jej "popularita"
a zdalo sa, že z niečoho, čo mnohí považovali za dopredu zabudnutú vec, sa rýchlo stáva silnejúci hlas nie už zanedbateľného počtu ľudí.
...

Avšak tu treba povedať zásadnú vec, a to že duchovný boj, na rodiel od fyzického, akým sú napr. vojny, nie je o počte vojakov, ale o sile ducha. Tak i Kristus, keď prišiel do garazského kraja, nebol viac počtom, práve naopak,  On bol sám proti celému pluku démonov. Ale duch, ktorého Kristus mal bol Duch Boží, bol to Duch Svätý. Na otázku "Čo má Otec a Syn spoločné?" existuje totiž jedna veľmi jednoduchá a výstižná odpoveď: Majú spoločného Ducha. A tak, Duch Svätý, hoci na Krista zostúpil v podobe nežnej holubice, je Duch, ktorého žiaden iný duch premôcť nemôze, tento Duch je nekonečnekrát silnejší ako čokoľvek duchovného, lebo je to Duch Otca i Syna. A démonov môže byť i milión, nič im to nepomôže. Tak to bolo i v prípade, ktorý opisuje evanjelium. Hneď na začiatku, keď nečistý duch zazrel Ježiša, On sám, bez viditeľného boja a "iba" mocou svojho Božieho Ducha ho "verejne predviedol a.. triumfoval nad ním" (Kol 2,15)

...
Lenže Duch Boží hovorí ústami Božích mužov a ten istý Duch, ktorým víťazil Kristus môže rozkázať zlým duchom i dnes. Áno, petícia bola určite od počiatku odsúdená na zánik a hanbu. To však iba z toho svetského (či občianskeho?) hľadiska počtov a prevahy viditeľnej sily, ktorou nás diabol častokrát chce zastrašiť svojím predvádzaním sa: "...ale on reťaze roztrhal a okovy rozlámal..." (Marek 5,4) Lenže duchovný boj nie je s telom a krvou (Ef 6,12), nie je to svojou podstatou boj viditeľný. A preto, keď Boží Duch začal pôsobiť, zdalo sa, že hlas petície i navonok silnie natoľko, že naozaj môže dôjsť k zrušeniu koncertu. Petícia jasne hovorila, že si neželá prítomnosť skupiny na Slovenku, napriek tomu sa všetky média obracali na nás s otázkou, či si želáme koncert zrušiť. Bolo to akoby sa nás nečistý duch pýtal: "Naozaj nás chceš vyhnať z tejto krajiny? Prosím ťa nevyháňaj nás, ale pošli nás aspoň do svíň..." V tejto fáze duchovného boja bol už duch porazený, pretože sme ho verejne predviedli a triumfovali nad ním, nie fyzicky, alebo počtom, ale slovom Písma a svetlom Ducha. Verejne sme predviedli ducha skrývajúceho sa za hudbou vôbec, a to mocou Ducha Svätého, ..to nie je z nás... (Ef 2,8), aby nie my, ale sám tento Boží Duch nad ním triumfoval. Je to čisto duchovný boj, čisto duchovný trimf, čisto duchovná porážka nečistého ducha. Tento duch musel odísť z každého, kto prijal slovo, ktorým sme ho verejne predviedli do svetla pravdy. Áno, iba z tých, ktorý ho prijali...tým, čo uverili, čo sa nenarodili ani z krvi ani z vôle tela ani z vôle muža, ale z Boha. (Ján 1, 12-13)
Mnohí by mohli povedať, že koncert sa nakoniec uskutočnil a nič sa nedosiahlo. Ale to je len tá viditeľná stránka. Z duchovného hľadiska nečistý duch hudby síce zostal v národe, ale celkom porazený vošiel do svíň, do vyhnaných synov Evy, a iba v nich pôsobí, lebo nechcú činiť pokánie. "Ale nie že by bolo zlyhalo Božie slovo. Veď nie všetci, čo sú z Izraela, sú Izrael." (Rim 9,6)  Lebo Ježíš povedal: "...Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas."(Ján 18,37) a inde "Zmilujem sa, nad kým sa zmilujem, a zľutujem sa, nad kým sa zľutujem." (Rim 9,15), a inde, keď hovorí o ceste do života:  "...a málo je tých, čo ju nachádzajú" (Mt 7,14)

Späť