Zjavenie sv. Brigity Švédskej o celibáte kňazov

24.01.2019 11:06

Keďže vo svetských médiach stále rezonuje téma kňažského celibátu, a to najmä pre rozvratnú činnosť kňaza Michala Lajchu, uvádzame tento úryvok zo zjavenia sv. Brigity Švédskej o celibáte kňazov. Panna Mária ústami sv. Brigity vyhlasuje EXKOMUNIKÁCIU na každého kňaza, ktorý nežije podľa sľubu čistoty! Zároveň vyhlasuje, že celibát kňazov je zákon, ktorý nemôže zmeniť nijaký pápež či kríza v cirkvi.  Sv. Brigita žila takisto ako my v časoch, kedy bola katolícka cirkev v hlbokej kríze. Preto rovnako ako vtedy aj dnes sú aktuálne jej slová a vysvetlenia, ktoré jej Panna Mária zverila o celibáte:

 

Panna Mária, v rozhovore so sv. Brigitou, hovorí, že v žiadnom prípade nie je Božia vôľa, aby kňazi mali manželky alebo aby boli nakazení telesnou nemravnosťou - zakazujúc akémukoľvek pápežovi, aby dovolil toto manželstvo duchovných v Božom dome.

 

Buď navždy pozdravené, ó požehnané Telo Božie, vo večnej cti a vo vytrvalom víťazstve a vo svojej večnej všemohúcnosti spolu s tvojím Otcom a Duchom Svätým a tiež s vašou požehnanou a hodnou Matkou a s celým slávnym nebeským dvorom. Buď skutočne pochválený, ó Večný Boh, tebe patria nekonečné vďakyvzdania za skutočnosť, že si sa neváhal stať ľudskou bytosťou a že pre nás vo svete si chcel konsekrovať svoje ctihodné Telo z hmoty - chleba a láskavo nám ho dal ako pokrm pre spásu našich duší!

 

Stalo sa, že osoba (sv. Brigita, pozn. prekl.), ktorá bola ponorená do modlitby, počula potom hlas, ktorý jej povedal: "Ó, tebe, ktorej bolo dané, aby si duchovne počula a videla, počúvaj teraz to, čo ti chcem odhaliť: menovite to, čo sa týka toho arcibiskupa, ktorý povedal, že ak by bol pápež, povolil by všetkým klerikom a kňazom uzavrieť telesné manželstvá (manželia sú jedno telo, preto asi "telesné manželstvo", pozn. prekl.). Myslel si a veril, že toto by pre Boha bolo prijateľnejšie, než keby klerici žili spustnutý život, ktorý žijú teraz. Veril, že takýmto manželstvom sa (kňazi a klerici) môžu vyhnúť väčším hriechom tela; a napriek tomu, že v tejto záležitosti nesprávne pochopil Božiu vôľu, ten istý arcibiskup bol stále Božím priateľom. (asi preto, že tento arcibiskup nemal zlú vôľu ale iba bol úprimne oklamaný, dostalo sa mu tohto mierneho napomenutia. Keby však mal zlú vôľu a sám túžil po náruživostiach, určite by sa mu dostalo prísnejších slov ako to budme čítať na konci ohľadne pápeža. Pozn. Prekl.)

 

Ale teraz vám poviem Božiu vôľu v tejto veci; lebo som zrodila samotného Boha. Uvedieš tieto skutočnosti môjmu biskupovi a povieš mu, že obriezka bola daná Abrahámovi dávno predtým, ako bol Mojžišovi daný zákon, a že v tomto čase Abraháma boli všetky ľudské bytosti v každom prípade vedené podľa vlastného intelektu a podľa výberu ich vlastnej vôle (t.j. prirodzeným zákonom. Lebo aj pred Mojžišovým zákonom Boh trestal protiprirodzené skutky, ako napr. vražda viď Kain a Abel alebo napr. homosexualita viď Sodoma a Gomora. Pozn. prekl.) a že napriek tomu mnohí z nich boli potom priateľmi Boha. Ale potom, ako bol Mojžišovi daný zákon, už sa Bohu páčilo viac, aby žili pod zákonom a podľa zákona, a nie podľa vlastného ľudského chápania a výberu. To isté platí aj s požehnaným Telom môjho Syna.

 

Pretože po tom, ako na zemi ustanovil túto novú sviatosť eucharistie a vystúpil do neba, bol ešte zachovávaný starý zákon: totiž že kresťanskí kňazi žili v telesnom manželstve. A napriek tomu mnohí z nich boli stále priatelia Boha, pretože verili s jednoduchou čistotou, že sa to tak páči Bohu: totiž, že kresťanskí kňazi môžu mať manželky a žiť v manželstve práve tak, ako to bolo v dávnych časoch Židov, toto sa mu páčilo v prípade židovských kňazov. A takto to bolo dodržiavané kresťanskými kňazmi veľa rokov.

 

Ale toto zachovávanie a starodávne zvyky sa javili ako veľmi ohavné a nenávidené celému nebeskému dvoru a mne, z ktorej si zobral Svoje Telo: a to preto, že sa nimi riadili kresťanskí kňazi, ktorí sa svojimi rukami dotýkajú a vysluhujú túto novú a nepoškvrnenú sviatosť Najsvätejšieho Tela môjho Syna. Lebo Židia mali v Starom Zákone starej zmluvy tieň, t. j. predobraz tejto sviatosti; ale kresťania majú teraz Pravdu samotnú - totiž Toho, ktorý je pravým Bohom a človekom - v tomto požehnanom a konsekrovanom chlebe.

 

Keď títo ranní kresťanskí kňazi nasledovali tieto praktiky po určitý čas, sám Boh, prostredníctvom vnuknutia svojho Svätého Ducha, vložil do srdca pápeža, aby pre Cirkev zaviedol zákon prijateľnejší a príjemnejší pre Neho v tejto veci: vliatím tohto vnuknutia do srdca pápeža, aby ustanovil v univerzálnej Cirkvi štatút, že kresťanskí kňazi, ktorí majú takú svätú a tak dôstojnú úlohu, totiž vysluhovať túto vzácnu sviatosť, by v žiadnom prípade nemali žiť v ľahko poškvrniteľnej, telesnej rozkoši manželstva.

A preto skrze Boží výrok a Jeho úsudok bolo spravodlivo nariadené, že kňazi, ktorí nežijú v čistote a telesnej zdržanlivosti, sú prekliati a exkomunikovaní pred Bohom a zaslúžia si, aby boli zbavení svojej kňazskej funkcie. Avšak, ak pravdivo zmenia svoje životy s pravým úmyslom, že nebudú ďalej hrešiť, získajú od Boha milosrdenstvo.

 

Vedz tiež toto: že ak nejaký pápež vydá kňazom povolenie uzavrieť telesné manželstvo, Boh ho duchovným spôsobom odsúdi na trest tak veľký ...že sa mu musia vylúpiť oči, odseknúť jazyk a pery, nos a uši, useknúť ruky a nohy, nechať krv jeho tela odtiecť, až úplne vychladne, a nakoniec celé jeho telo bez krvi odvrhnúť, aby ho zožrali psy a iné divoké šelmy. Podobné veci sa skutočne stanú duchovným spôsobom pápežovi, ktorý by išiel proti vyššie uvedenému ustanoveniu a Božej vôli a vydal kňazom takéto povolenie uzavrieť manželstvo.

 

Lebo takýto pápež bol úplne Bohom zbavený svojho duchovného zraku a sluchu, a svojich duchovných slov a skutkov. Všetká jeho duchovná múdrosť by úplne vychladla; a nakoniec po jeho smrti by bola jeho duša odvrhnutá, aby bola večne v pekle mučená, aby sa tam večne a bez konca stala potravou démonov. Aj keby to bol sám sv. pápež Gregor Veľký, ktorý by prijal takéto ustanovenie, nedosiahol by v tej veci milosrdenstvo, iba ak by toto nariadenie v pokore pred smrťou stihol odvolať.

 

Zdroj: Vlastný preklad z ‘The Prophecies and Revelations of St. Bridget’ – BOOK 7 CHAPTER 10 , dá sa stiahnúť TU

 

Späť