Slovenský pravoverný biskup vyhlásil rok 2013 za rok pokánia

03.08.2012 13:03

Jediný slovenský pravoverný biskup Matej vyhlásil rok 2013 za rok pokánia. Udialo sa tak pastierskym listom zo dňa 6.3.2013 pri príležitosti 1150. výročia príchodu svätého Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu.

Biskup Matej vyzýva veriacich, aby činili pokánie modlitbou a pôstom, a to najmä za hriechy proti viere a čistote, ktorých sme svedkami na Slovensku a v celej Európe. Ako najväčšie hriechy proti viere dnes pomenoval stretnutie z Assisi a New Age. Obe tieto falošné náuky sú úzko spojené a vedú k odpadu od viery v Krista ako jediného Pána a Spasiteľa, rovnako ako k falošnej úcte k iným vierovyznaniam. Ako hriechy proti čistote a blížnemu nekompromisne odsúdil homosexualitu a juvenilnú justíciu, ktoré sú nástrojmi autogenocídy Europy a celého ľudstva. Vyzýva preto veriacich, aby obetovali čas venovaný televízii, internetu a rôznej zábave Kristovi, aby sa tak každý veriaci zapojil do boja za záchranu slovenského národa.

 

Biskup Matej (Róbert Jarabica) je zatiaľ jediný pravoverný katolícky biskup, ktorý sa verejne oddelil od heretického učenia založeného na stretnutí v Assisi vedeného Jánom Pavlom 2. prvý krát v roku 1986. Beatifikáciou Jána Pavla 2. sa tento heretický prúd v katolíckej cirkvi kanonizoval. Na všetkých katolíckych klerikov, ktorí sa od tejto herezy verejne neoddelili dopadá Božie prekliatie podľa Listu Galaťanom, kapitola 1, verš 8: Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty!

Klerici, ktorí mlčia a verejne neučinili oddelenie sa od tejto kanonizovanej herezy, sú mocou Božieho slova vylúčení z tajomného tela Kristovho - Kristovej cirkvi, a strhávajú do záhuby všetkých veriacich, ktorí ich pod povinnosťou poslušnosti nasledujú vo veciach viery. Každý veriaci je povinný vyzvať svojho katolíckeho kňaza, aby sa verejne zriekol heréz postavených na stretnutí v Assisi a pokiaľ tak neučiní, veriaci viac nesmú takéhoto kňaza poslúchať, inak majú podiel na jeho zlých skutkoch (herezách). Každý na Slovensku má možnosť obrátiť sa na pravoverných katolíckych kňazov, ktorí sa verejne zriekli všetkých aktuálnych heréz, najmä ducha Assisi, a zoložili Spoločnosť svätého Bazila Veľkého.


Pastiersky list na nahliadnutie tu

Späť