Informácie o nás

Spoločenstvo svätého Jozefa je spoločenstvo veriacich, ktorí vyznávajú katolícku vieru a pridali sa k pravoverným kňazom po tom ako sa verejne oddelili od všetkých heréz v katolíckej cirkvi : www.spolocnostsbm.com

Beatifikáciou Jána Pavla II. sa v katolíckej cirkvi posvätilo falošné učenie - tzv. duch Assisi. II. Vatikánsky koncil bol premenou katolíckej cirkvi na cirkev, ktorá slúži človeku a jeho potrebám. V tomto duchu Ján Pavol II. gestom v Assisi degradoval kresťanstvo na roveň pohanstkých vierovyznaní. Byzantský katolícky patriarchát vyhlásil anatému na pápežov Jána Pavla II., Benedikta XVI., Františka I.,  Jána XXIII. a Pavla VI. Rovnako vyhlásil II. Vatikánsky koncil za heretický, a teda neplatný. Títo odpadlíci a tí, ktorí sa im pod poslušnosťou podriaďujú nie sú súčasťou katolíckej cirkvi.

Vzhľadom na tento kritický stav sú mnohí ľudia manipulovaní falošným učením, ktoré sa vo vatikánskej cirkvi stáva stále viac zjavným. Homosexuálne a pedofilné škandály, pohoršujúce gestá Františka Bergolia, atď. nie sú náhodou, ale výsledkom apostázie (odpadu) od pravej katolíckej viery. 

Rovnako platí, že na to, aby sa dnes klerik stal zradcom Krista, stačí aby mlčal k tomuto hriechu a nič nerobil. Stačí aby zostal v cirkevnej/vatikánskej štruktúre. Preto je každý veriaci povinný vyzvať svojho kňaza, aby vyjadril svoj postoj ku gestám v Assisi. Pokiaľ sa kňaz alebo rehoľník pred veriacimi jasne a verejne neoddelí od tejto apostázie, je potrebné sa od neho dištancovať.

Východisko z tejto zvlášť kritickej situácie je vznikanie národných katolíckych cirkví. Na Slovensku začala vznikať pravoverná katolícka cirkev vďaka spoločenstvu pravoverných kňazov, ktorí sa oddelili od odpadlíckej vatikánskej štruktúry a založili Spoločnosť svätého Bazila Veľkého

Prečo sme založili občianske združenie Spoločenstvo svätého Jozefa?

Najkrajšie na to odpovedá tento text:

"Ste spolu zjednotení, Priatelia Kríža, ako vojaci ukrižovaného, aby ste premohli svet. Nie utiahnuc sa, ako rehoľníci a rehoľnice, zo strachu z porážky, ale ako bedliví a dobrí bojovníci na bojovom poli. Neustupovať ani o stopu a nedezertovať. Odvahu! Bojujte udatne! Zjednoťte sa silne v jednote duší a sŕdc, nekonečne silnejší a hroznejší pre svet a peklo, než dobre zjednotení bojovníci kráľovstva voči vonkajším nepriateľom Štátu. Démoni sa zjednocujú, aby vás zahubili, zjednoťte sa, aby ste ich rozdrvili. Lakomci sa zjednocujú, aby čachrovali a získali zlato i striebro. Zjednoťte vaše práce, aby ste získali poklady večnosti ukryté v Kríži. Roztopašníci sa zjednocujú, aby sa zabávali, zjednoťte sa, aby ste znášali utrpenie (Les libertins s'unissent pour se divertir; unissez-vous pour souffrir.)"

SVÄTÝ ĽUDOVÍT MÁRIA GRIGNION Z MONTFORTU: LIST PRIATEĽOM KRÍŽA

Spoločenstvo svätého Jozefa - posledný katolícky think tank

Katolícka cirkev, a to už od apoštolských čias, prorokovala: plnila funkciu Božieho think tanku pre tento svet.

Vznikli sme, lebo KAŽDÝ KRESŤAN MÁ BYŤ KRISTOVÝM THINK TANKOM!, to jest nádobou na Kristové myšlienky: "Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš" (Flp 2,5)

"Jedným slovom: Čím je duša v tele, tým sú kresťania vo svete.

Duša je rozptýlená po všetkých údoch tela, kresťania po mestách sveta. Duša býva v tele, ale nie je z tela; aj kresťania bývajú vo svete, ale nie sú zo sveta. Neviditeľná duša je uzavretá vo viditeľnom tele; aj kresťanov vidieť vo svete, ale ich nábožnosť je neviditeľná. Telo nenávidí dušu a bojuje proti nej, hoci mu ona nekrivdí tým, že mu bráni oddávať sa pôžitkom; aj svet nenávidí kresťanov, hoci mu nerobia krivdu, len preto, že sa stavajú proti rozkošiam.
Duša miluje telo, hoci ju ono i jeho údy nenávidia; aj kresťania milujú tých, čo ich nenávidia. Duša je uzavretá v tele, ale ona udržiava telo; aj kresťanov drží svet ako vo väzení, no oni udržujú svet. Nesmrteľná duša prebýva v smrteľnom stánku; aj kresťania putujú uprostred porušiteľných vecí, ale očakávajú nebeskú neporušiteľnosť. Duša sa krotením v jedle a pití stáva lepšou; aj kresťania vystavení mukám deň čo deň vzrastajú počtom. Boh ich postavil na také význačné miesto, ktoré nesmú opustiť.“  list Diognetovi

Našou ambíciou je:

byť ideovým priestorom čisto katolíckych myšlienok a zdrojom čisto kresťanského myslenia (Otče, posväť sa meno Tvoje!),

presadzovať uskutočnenie kresťanských myšlienok (Otče, príď kráľovstvo Tvoje!)

pokračovať v realizácii kresťanských myšlienok tam, kde už sa to deje (Otče, buď vôľa Tvoja!).

BUĎ AJ TY ŽIVÝM ČLENOM BOJUJÚCEJ CIRKVI!

História

Spoločenstvo svätého Jozefa je občianske združenie, ktoré bolo založené petičným výborom petície za zachovanie sviatku Sedembolestnej Panny Márie:

https://peticia-za-sviatky.webnode.sk

Za obsah webu zodpovedá: Michal Meluch (meluchm@yahoo.com)