Výpočet niektorých verejných hriechov Františka Bergoglia, alebo prečo nie je pápež

01.09.2020 19:25

V horské řeči Ježíš zdůraznil morální čistotu: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.“ Dále řekl: „Kdo hledí na ženu žádostivě, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ a dodal: „Pohoršuje-li tě tvá pravá ruka, usekni ji…“ Pán Ježíš v této oblasti vyžaduje radikální postoj. Před homosexualitou Písmo varuje: „Sodoma, Gomora a okolní města se oddaly smilstvu, propadly zvrhlosti, a jsou nám výstražným příkladem trestu věčného ohně.“ (Juda 1,7) František Bergoglio naproti tomu homosexualismus systematicky prosazuje, zneužívá tím papežský úřad a stahuje prokletí na celou církev.
 

2013
– Svými homosexuálními sklony skandálně známý Mons. Ricca je Bergogliem jmenován prelátem vatikánské banky i ředitelem Domu Sv. Marty, kde žije i Bergoglio…
Odpověď: Bergoglio sodomitu Ricca ani nenapomíná ani netrestá, naopak ho precedentně povyšuje. To je zločin! V domě sv. Marty nocuje František i mnozí preláti spolu se skandálním homosexuálem Riccou. K tomu už další komentář netřeba.
– Na tiskové konferenci v letadle při návratu ze dne mládeže v Brazílii v červenci 2013 Bergoglio řekl: „…kdo jsem já, abych ho (homosexuála) soudil?”
Odpověď: Povinností právoplatného papeže je ve shodě s Písmem a Tradicí jasně odsoudit sodomii jako hřích a ohavnost. Bergoglio naopak schvaluje a prosazuje homosexualitu, a tím na sebe stáhl Boží anathemu, tedy vyloučení z církve.
– Americký homosexuální časopis The Advocate vyhlásil Bergoglia osobností roku za výrok „Kdo jsem já, abych je soudil?”
Odpověď: I toto je potvrzení, že Bergogliovo schválení sodomie nebylo vůbec dvouznačné. Sodomité Bergoglia pochopili jasně a hned ho za to i vyznamenali.
2014
– 21. března se František procházel ruku v ruce se známým italským homosexuálním knězem Luigim Ciotti. 6. května František ve Vatikánu koncelebroval s dalším homosexuálním knězem, Michele de Paolis, jemuž po liturgii políbil ruce.
Odpověď: Bergoglio vyhledává každou příležitost k prosazení sodomie nejen slovem, ale i gestem.
– V říjnu na synodě o rodině Bergoglio prosadil do dokumentu schválení amorálnosti: „Homosexuálové mají dary a vlastnosti, které nabízejí křesťanské komunitě.”
Odpověď: Křesťanská komunita, aby byla křesťanská, musí na prvním místě hřích nazývat hříchem a ohavnost ohavností. Co se týče toho, že homosexuálové prý nabízejí své dary křesťanské komunitě, pak tím hlavním pseudodarem je zamoření křesťanské komunity sodomií. Dalším darem je AIDS a různé formy hepatitidy. Darem pro duše v komunitě je nečistý duch, antipokání a cesta do zavržení. To, co Bergoglio prosazuje, jsou danajské dary ne od Boha, ale od ďábla.
– Dále se v dokumentu uvádí: „Jsme schopni tyto lidi přivítat a zaručit jim bratrský prostor v našich komunitách?”
Odpověď: Jak mohou křesťané vítat lidi, kteří a priori odmítají pravdu i pokání? Křesťané by museli zradit Krista a podřídit se duchu zvrácenosti. Za normu by museli přijmout hřích a odmítnout Boží přikázání. To by už ale nebyly křesťanské komunity. Šlo by o homosexuální Bergogliovy kluby LGBT.
– Pokračuje citace dokumentu: „Jsou naše společenství schopna přijímat a zhodnotit sexuální orientaci” sodomitů?
Odpověď: Bergoglio dokumentem vyžaduje přijetí termínu „sexuální orientace” s cílem prosadit sodomii do křesťanských komunit. Biskupská, kněžská, řeholní či laická komunita se přijetím termínu sexuální orientace spojeného se sodomií automaticky vylučuje z Kristovy církve. Co se týče zhodnocení, Boží slovo sodomii nezměnitelně hodnotí jako hřích a ohavnost (Ř 1,18n) a varuje před trestem věčného ohně (Juda 7).
Dokument ještě tehdy Bergogliovi neprošel, zlegalizoval ale sodomii později.
2015
– František v lednu 2015 telefonoval španělské transsexuálce jménem Diego Neria, ve skutečnosti ženě. Pozval ji spolu s její „snoubenkou-lesbou” do Říma na soukromou audienci. To vše na náklady Vatikánu. Transsexuálce Bergoglio řekl: „Bůh miluje všechny svoje děti, ať už jsou, jaké jsou. I ty jsi Boží dítě, a proto tě církev miluje a přijímá takového, jaký jsi.”
Odpověď: Bergoglio manipulací „Bůh miluje všechny svoje děti, ať už jsou, jaké jsou” legalizuje hřích a zločin proti přirozenosti. Tímto precedentně ruší Boží zákony. Je to programovaná podpora zvrácené gender ideologie s cílem sebezničení národů.
Pokud toto Bergoglio prosazuje autoritou papeže, vlastně tím říká, že to chce Bůh! To je ďábelské zneužití papežské autority! Tlačí tím katolíky k normalizování hříchu a k bojkotování Božích přikázání. Pokud bude dnes katolík hájit Boží zákon, všichni ho odsoudí jako sektáře, který se postavil proti Svatému otci. Na druhé straně, kdo se podřídí pseudopapeži, je nucen postavit se proti Bohu i Jeho přikázáním. Současní katolíci i se svými biskupy a kněžími mají proto dvě možnosti: buď se postaví za požadavek arcib. Carlo Maria Vigana za abdikaci pseudopapeže, anebo jsou nuceni jít v jednotě s Bergogliem do věčné záhuby.
– Dále Bergoglio transsexuálce řekl: „I ty jsi Boží dítě, a proto tě církev miluje a přijímá takového, jaký jsi.”
Odpověď: Kdo je Boží dítě? Písmo říká: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.” (J 1,12) Ti však, kteří Krista odmítají a dobrovolně zůstávají ve hříchu, uslyší: „Odejděte ode mne, pachatelé nepravosti do ohně věčného!” (Mt 7,23; 25,41). „Vaším otcem je ďábel.” (J 8,44)
Úlohou Církve je vyzývat k pokání s cílem věčné spásy a záchrany před věčným zavržením. Nekajícím hříšníkům církev odmítá rozhřešení.
Bergoglio používá metodu tzv. precedentního práva. Pod rouškou individuálního přístupu tzv. lásky k transsexuálce, která odmítá pokání, učiní precedentně ze zvrácenosti normu. Ve skutečnosti byl povinen, a to právě precedentně, vyzvat transsexuálku k pokání. Takový precedent ale Bergoglio nikdy neudělal.
Pseudopapež skrze jeden případ mění veřejné mínění v celé církvi. Důsledky jsou hrozné. Katolíci se dostávají na šikmou cestu do věčného zavržení.
– LGBT Organizace New Ways Ministry 18. 2. 2015 ve Vatikánu poprvé v historii dostala protekční VIP přístup na pravidelné papežské generální audience.
Odpověď: Pokud Bergoglio přijímá na pravidelné papežské audience osoby LGBT, dává najevo, že nekající sodomité jsou dnes vatikánská elita. Z toho vyplývá, že tzv. homofobní katolíci musí v poslušnosti takzvanému Svatému otci změnit svůj postoj. Musí odhodit Boží přikázání a přijmout antipřikázání, která zabezpečují odměnu v pekle.
– Na Zelený čtvrtek (duben 2015) Bergoglio umývá a líbá nohy i transsexuálovi.
Odpověď: Toto bylo Bergogliovo průlomové provokační gesto! Jak reagoval katolický svět? Kvůli papežské autoritě zrealizovanou herezi akceptoval.
– Během své cesty do USA v září 2015 udělil František jedinou soukromou audienci, a to homosexuálnímu páru. Vatikán ho označil za „rodinu”. Jeden z nich, Yayo Grassi, je starým známým Františka. František se s těmito dvěma sodomity vřele objímal a pusinkoval. František prý Grassimu řekl, že se modlil za něho a jeho partnera a požádal je, aby se pomodlili i oni za něho.
Odpověď: Buď šlo o zbožnou frázi, anebo se Bergoglio i oba komplici modlili ke svému bohu, tedy k ďáblu.
– 800 000 katolíků, z toho 200 kardinálů, biskupů či arcibiskupů, v září 2015 žádá Františka o vyjádření jasného stanoviska církve k homosexuálním manželstvím.
Odpověď: Bergoglio se bude klidně jednomu homosexuálovi věnovat i celý víkend, ale 800 000 katolíků i s církevními představiteli chladnokrevně bojkotuje.
2016
– V lednu roku 2016 v Římě proběhla 2 milionová manifestace proti adopci dětí homosexuály.
Odpověď: Co František? V proslovu po nedělní modlitbě Anděl Páně manifestaci nejenže nepodpořil, naopak zesměšnil a odsoudil.
– Při svém návratu z Arménie (26. 6. 2016) řekl: „Římskokatolická církev by se měla omluvit homosexuálům za to, jak se k nim chovala.”
Odpověď: František měl konkrétně povědět, za co se má církev omluvit. Za to, že respektuje Boží přikázání a že hřích nazývá hříchem? Za to, že chce církev homosexuály zachránit před peklem, a proto vyžaduje, aby se od hříchu oddělili a nezůstávali v něm? Za co se má církev vlastně omlouvat?
2018
– Při své návštěvě v Irsku v srpnu František veřejně prosazoval homosexualitu už u dětí. Dle Františka by v tom rodiče neměli dětem bránit.
Odpověď: Děti jsou systematicky infikovány homosexuální nečistotou přímo ve škole skrze tzv. sexuální výchovu, skrze internet i masmédia. Aspoň rodiče jim musí vytvořit protiváhu a chránit je před jejich morálním sebezničením. Musí je vychovávat k zodpovědnému manželství a rodičovství. Bergoglio citově a manipulačně tlačí na rodiče, aby své děti nechránili, ale amorální infekci v nich rozvíjeli. To je zločin!
– V září 2018 Bergoglio navštívil pobaltské země, kde skrytě prosazoval homosexualismus a migraci.
Odpověď: Tyto návštěvy nejsou žádnými apoštolskými cestami, protože Bergoglio nehlásá Krista a nezdůrazňuje Boží zákony. Činí pravý opak, a to nejen v Pobaltských zemích, ale všude. Bergoglio je pseudomisionář prosazující homosexualismus, pohanství a islamizaci, tedy likvidaci katolické církve i celého křesťanství.
– Ve dnech 4.-28. 10. 2018 proběhla v Římě Biskupská synoda o mládeži pod taktovkou Františka. Závěrečným dokumentem ze dne 27. 10. 2018 tato synoda církevně legalizovala LGBT. František i přítomní biskupové a kardinálové obdrželi duhové kříže.
Odpověď: Bergoglio znovu a znovu zneužívá papežský úřad k prosazení homosexuální ideologie ke genocidě lidstva. Dopouští se nejtěžšího zločinu nejen proti církvi, ale i proti lidstvu.
2019
– Bergoglio 28. ledna 2019, během zpáteční cesty ze Světového dne mládeže v Panamě, na tradiční tiskovce v letadle prohlásil: „Myslím, že ve školách má být sexuální výchova.”
Odpověď: Osnovy sexuální výchovy, které mezinárodně určuje OSN, cílevědomě vedou k infikování už malých dětí i mládeže sodomií a transsexualitou. Děti se mění v sexuální otroky, neschopné v budoucnosti založit rodinu.
– Bergoglio ohledně sexuální výchovy pokračoval: „Sex je Boží dar, není to nějaký netvor (zlý duch). Je to Boží dar daný k lásce…”
Odpověď: To je dar pro svátostné manželství, se kterým je spojena zodpovědnost za předávání života a výchovu dětí. Mimo manželství je sexuální aktivita hříchem. Sexuální zvrácenosti vedou přímo k sebezničení jedince, rodiny i společnosti.
– Bergoglio své šokující tvrzení ještě potvrdil: „Sex jako Boží dar musí být vychován bez rigidity.”
Odpověď: Co to Bergoglio vlastně chce? Rozvíjet v dětech sex bez rigidity, tedy bez zábran! Tím Bergoglio prosazuje narušení dětské psychiky a otevření jejich nevinných duší pro celoživotní okupaci nečistými démony. Na otázku, jestli Bergoglio slouží Bohu nebo satanu, je jednoznačná odpověď: Bohu rozhodně neslouží.
– 21.-24. února 2019 se konala v Římě synoda ohledně sexuálního zneužívání v církvi, kde byl opět úskočně prosazován homosexualismus.
Odpověď: Tato synoda posloužila Bergogliovi k prosazení závazných směrnic pro biskupy k převedení katolické církve na Bergogliovu anticírkev LGBTQ.

Zdroj: https://vkpatriarhat.org/cz/?p=41992

Späť